ALGEMENE VOORWAARDEN

The Vocologist, met vestigingsadres te 2970, Schilde, Oudebaan 114 en ondernemingsnummer 0646.738.491

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@thevocologist.com

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Dienstverlener: The Vocologist
 2. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 3. Aanbod: alle aanbiedingen en offertes uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail. 
 4. Dienst: de diensten die wij leveren: The Vocologist
 5. Producten:
 • Gratis kennismakingsgesprek
 • Webinars
 • Privé coaching
 • Online Academy
 • Membership
 • Videocursussen via online platform
 • Opdrachten op aanvraag
 • Producten (werkboek etc.)
 • Gebruik opnamestudio
 1. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  
 2. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst of aankoop van het pakket/ traject.
 3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
 4. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 5. Website: https://thevocologist.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of via e-mail. Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. De offertes van The Vocologist zijn 7 dagen geldig, tenzij anders schriftelijk vermeld in de offerte. Na periode van 7 dagen of de aangegeven periode op de offerte, vervalt het aanbod van The Vocologist en kan jij, als Klant, dit niet meer aanvaarden.

3.4. Offertes gelden specifiek voor de individuele opdrachten op aanvraag, ze zullen niet automatisch van toepassing zijn op toekomstige opdrachten.

3.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.6. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 • Webinars
 • Privé coaching
 • Online Academy
 • Membership
 • Videocursussen via online platform
 • Opdrachten op aanvraag
 • Producten
 • Gebruik opnamestudio

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze overeenkomst ondertekent of het pakket/ traject aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot het gehele pakket/ traject dienen te betalen.

4.3.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. 

4.4. Wij, als Dienstverlener, bieden 2 verschillende privé coaching pakketten aan. Het eerste pakket is een pakket van een maand. Hiervoor krijg jij, als Klant, een intake vragenlijst en 4 coachings. Het tweede pakket is een pakket van 2 maand en bevat een intake gesprek en 8 coachings.

4.5.  Wij, als Dienstverlener, bieden ook een membership aan. In The Voice Vault, bieden wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, een membership aan waarbij je maandelijks toegang krijgt tot een online platform met audiobestanden en video’s. 

4.6. Voor onze opdrachten op aanvraag dien jij, als Klant, contact op te nemen met ons, als Dienstverlener.

4.7. Indien jij, als Klant, onze opnamestudio wenst te gebruiken, betaal jij, als Klant, hiervoor een forfait prijs. Deze prijs omvat tijd in de homestudio met coaching en het bewerken en afleveren van het digitaal eindproduct. Dit bedrag dien jij, als Klant, op voorhand te betalen. 

Artikel 5- Annulatiepolicy

5.1. Indien jij, als Klant, een van de privé coaching sessies dient te annuleren, kan dit kosteloos indien dit meer dan 24 uur voor de sessie wordt doorgegeven aan ons, als Dienstverlener. Indien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, iets laat weten binnen de 24 uur voorafgaande aan de sessie, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht om deze sessie te laten vervallen.

5.2. Binnen ons membership bieden wij, als Dienstverlener, workshops en online groepsessies aan. Hiervoor is het helaas niet mogelijk voor jou, als Klant, om deze kosteloos te annuleren/ verzetten naar een andere datum.

Artikel 6 – Vergoeding: 

6.1. Algemeen

De prijs staat steeds vermeld op de website van ons, als Dienstverlener. Voor de opdrachten op maat, zullen wij, als Dienstverlener, steeds een offerte opmaken. Voor het gebruik van de opnamestudio rekenen wij, als Dienstverlener, een forfaitair bedrag aan. 

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten. Indien er toch nog extra kosten zijn, zullen wij, als Dienstverlener, dit steeds duidelijk melden aan jou, als Klant.

De prijs in de offerte is niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.

6.2.  Betaling

6.2.1.  Wij, als Dienstverlener, bieden jou, als Klant, de mogelijkheid aan tussen een eenmalige of een gespreide betaling. Jij, als Klant, hebt bij de gespreide betaling de keuze tussen 2 of 4 termijnen.

6.2.2. Jij, als Klant, dient onze diensten, pakketten, trajecten en membership te betalen via Bancontact of iDeal. Hiervoor zal jij, als Klant, van ons, als Dienstverlener, een betaaluitnodiging krijgen.

Artikel 7 – Duurtijd en Levering

7.1. Voor aankoop en verzending van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:

Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

7.2. Wij, als Dienstverlener, doen ons uiterste best om onze fysieke producten te bezorgen binnen een leveringstermijn van 7 werkdagen.

Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

7.3. Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

7.4. Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

7.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.  

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze online cursussen, coachingspakketten en membership.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

9.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. 

9.3. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

9.4. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Betwistingen 

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. 

Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

11.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

11.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

11.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag dat gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.5. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

11.6. Technische problemen

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor slechte internet connectie of technische problemen.

11.7. Opnamestudio

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen om de opname naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. Indien jij, als Klant, dus niet tevreden bent met het eindresultaat van het digitale eindproduct, kan jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Wij, als Dienstverlener, vragen steeds aan jou, als Klant, om een achtergrondtrack te voorzien. Jij, als Klant, zorgt ervoor dat je de nodige rechten voor deze muziek hebt. Indien dit niet het geval is, kunnen wij, als Dienstverlener, hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat jij, als Klant, doet met het digitale eindproduct nadat wij, als Dienstverlener, dit product aan jou, als Klant, hebben geleverd.  

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 

12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten en diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, cursussen, audiobestanden, video’s en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

12.4. Jij, als Klant, hebt geen toestemming om de coachings van ons, als Dienstverlener, op te nemen. Indien wij, als Dienstverlener, een vermoeden hebben dat jij, als Klant, dit toch doet, kunnen wij de overeenkomst met jou, als Klant, kosteloos ontbinden.

12.5. Het is ook verboden voor jou, als Klant, om de login te delen met derden. Indien wij, als Dienstverlener, een vermoeden hebben dat jij, als Klant, dit toch doet, kunnen wij de overeenkomst met jou, als Klant, kosteloos ontbinden.

12.6. Aangezien jij, als Dienstverlener, bij de opname van een digitaal eindproduct in de studio financieel verantwoordelijk bent, komt het eigendomsrecht van het nummer aan jou, als Klant, toe. Indien wij, als Dienstverlener, echter schriftelijke toestemming hebben van jou, als Klant, kunnen wij, als Dienstverlener, het nummer kosteloos gebruiken op onze website als voorbeeld/ reclame. 

12.6. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 

13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

13.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. 

13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 14 – Geheimhouding 

14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

14.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

14.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 15 – Algemeen 

15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.   

Login